ضمن تشکر از حضور شما در این فضای علمی که مزین به فقه و حقوق اسلامی است، از آنجا که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و گسترش فضاهای مجازی دسترسی به فقه پویا و منابع حقوق  اسلامی متناسب با نیاز روز امری ضروری و لازم به نظر می رسد بر آن شدم در حد بضاعت علمی و توان تجربی مطالبی را به رشته تحریر درآورم تا هرچند قدمی کوچک در راه نشر این رشته از علم برداشته باشم.
پر واضح است مطالبی که توسط این حقیر ارائه می شود قطره ای از اقیانوس علم فقه و حقوق اسلامی است. امید است با پیشنهادات خویش اینجانب را در این راه پر خیر و برکت راهنما باشید.